Menu

Meloni Advies

Provincie Groningen

Voor de provincie Groningen heeft Domenico Meloni diverse gemeentelijke plannen getoetst aan provinciale regelgeving en belangen, zoals die onder meer zijn opgenomen in de provinciale omgevingsverordening. Het gaat daarbij om zowel plannen in het landelijk als het stedelijk gebied van de provincie. Domenico richtte zich daarbij met name op de gemeenten Eemsmond en Delfzijl.

Gemeente Tytsjerksteradiel

Voor de gemeente Tytsjerksteradiel is gewerkt aan diverse 'postzegelplannen' en aan actualiseringsplannen, waaronder voor de kern Tytjerk-Zuid. Ook is voor deze gemeente gewerkt aan ontwikkelingsgerichte plannen, zoals de woonwijk It Súd. Ook zijn in het kader van bestuurlijke handhaving van bestemmingsplannen (waaronder permanente bewoning recreatieverblijven) werkzaamheden verricht.

Provincie Overijssel

Voor het team Juridische Zaken van de provincie Overijssel heeft Domenico gewerkt als Adviseur bezwaarschriften en klachten. Als adviseur behandelde hij zelfstandig de bezwaarschriften gericht tegen provinciale besluiten (o.a. subsidie, wegen en kanalen, planschade). Ook ondersteunde hij daarbij de Hoorcommissie Gedeputeerde staten.

Gemeente Zwolle

Voor de gemeente Zwolle heeft Domenico Meloni onder meer gewerkt als adviseur voor de afdeling Fysieke Leefomgeving. Domenico adviseerde binnen de afdeling op het gebied van handhaving (Wabo, bestemmingsplannen) en vergunningverlening (Wabo).

Provincie Fryslan

meloni advies provincie fryslan

Voor het team Groene regelgeving van de provincie Fryslân bracht Domenico adviezen uit op het snijvlak van de Wet Natuurbescherming en het algemeen bestuursrecht.

Zo adviseerde Domenico in het kader van handhaving en vergunningverlening.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

De drie noordelijke provincies Drenthe, Fryslan en Groningen werken samen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Doel is de economische positie van Noord-Nederland te versterken, met name door het verstrekken van subsidies. Domenico heeft tijdelijk het secretariaat van de bezwaaschriftencommissie ondersteund.

snn logo

Gemeente Enschede

Voor de gemeente Enschede is Domenico Meloni onder meer betrokken geweest bij het (tijdig) actualiseren van bestemmingsplannen, waaronder het bestemmingsplan voor de campus van Universiteit Twente. Ook is Domenico betrokken bij de enkele ontwikkelingsprojecten als Rood voor Rood en de realisatie van een natuurbegraafplaats.

Opdrachtgevers

Andere partijen waar Meloni Advies mee heeft samengewerkt zijn:

  • Gemeente Nunspeet
  • Provincie Overijssel
  • Gemeente Midden-Drenthe
  • BRO
  • HKB Stedebouwkundigen
  • Buro Vijn

 

Overige informatie

Domenico is lid van :

  • Platform 31/Op dezelfde Leest
  • Vereniging voor bestuursrecht 
  • Vereniging voor bouwrecht

 Domenico is voorzitter en lid van diverse gemeentelijke bezwaarschriftencommissies.